top of page

Yusuf FIRAT ‘la Meditasyon – Kendini Tanı
 

Aşılması Gereken Zihinsel Engellerimiz-42

 

Fanatizmden kurtulun:

 

Fanatiklik veya fanatizm, yüksek sempati ve sevginin bir marka, kurum ya da topluma mal olmuş birey üzerinde yoğunlaşmasına denir. Fanatizm, temel olarak bir düşünceye, bir hobiye, bir dine, bir spora, bir siyasi görüşe veya bu tip bir olguya saplantılı bir şekilde inanmak ve ateşli bir şekilde o görüşün/davranışın doğruluğunu, üstünlüğünü, geçerliliğini savunmak demektir. Fanatiklere göre savundukları görüş ya da davranış, kesinlikle doğru olmak durumundadır ve aksi herhangi bir iddiada bulunulamaz. Fanatik vazgeçemez, bağlılığını sorgulamaz, sorgulanmasına da izin vermez. Aşırı fanatik insanlar, çevresindeki doğru değerleri görmemekte, bunun yerine sadece kendi bildiği şekilde hareket etmektedir. Kimi kesimlerce hoş karşılanmayan fanatiklik, buna karşılık çoğu zamanda desteklenmektedir. Türkiye’de fanatiklik; daha yoğun olarak spor ve siyaset alanında gözlenmektedir. Kişinin kendi benliğinden bir bölümü yok saymak pahasına, çok katı kuralları olan bir grupla, kişiyle veya ideolojiyle tanımlanmasının altındaki psikoloji hayattaki belirsizliğe karşı kendini savunmak istemesidir. Gelecekte olası kötü durumlar ve olaylar için kişide oluşan korkular nedeniyle bir grup içinde olma isteğidir. Hızlı gelişen teknolojinin ve hızla değişen yaşam tarzlarının etkisi altındaki modern çağa ayak uydurmakta zorlana bazı kişilerin, kaygıları, endişeleri ve korkuları bu tarz bir oluşuma yaslanmalarına sebep olmuştur.

 

Fanatik olan Kişilerin özellikleri:
 

- Öz güven sorunları vardır
 

- Bencildirler 
 

- İdealisttirler
 

- Fedakardırlar
 

- Duygusaldırlar
 

- Aidiyet duyguları yüksektir
 

- Algıda seçicilikleri yüksektir ve sadece inandıkları konuları gündemde tutarlar
 

- Dogmatik düşüncelere sahiptirler
 

- Saplantılı şekilde bağlıdırlar
 

- Sabit fikirlidirler
 

- Kendilerini eksik ve ezilmiş hissederler
 

- Savundukları düşünce ile ekonomik bir kazanç düşünmezler
 

- Ruhsal olarak tatmin olma istekleri yoğundur
 

- Tutucu ve bağnazdırlar
 

- Mantık dışı bir bağlılıkları vardır
 

- Eleştiriye tahammül edemezler
 

- Öfkeli ve asabidirler
 

- Uzlaşma ve tartışma kültürüne sahip değildirler
 

- Takıntılı bir coşkuya sahiptirler
 

- İnandıkları düşünceden taviz vermezler
 

- İnandıkları düşünceleri sorgulamaz ve tartışma konusu olmasına izin vermezler
 

- İnandıkları düşünceleri savunmak için şiddet içeren davranışlarda bulunabilirler
 

- İnandıkları düşüncelerini savunmak için maddi manevi fedakarlık yapmaktan çekinmezler
 

- İnandıkları düşünceler için kendilerini adamaları söz konusudur.

 

Kimlik bunalımı yaşayan, kendisinden, ailesinden, bulunduğu ortam veya ekonomik bakımdan istediği düzeyde olmadığını düşünen kişiler bağlılık hissettiği din, siyasi parti veya takımla özdeşleşmekte, başarı ya da başarısızlıklarında hissettiği sevinç, mutluluk, üzüntü veya hayal kırıklığı ile kendilerini tanımlamaktadırlar. Fanatik düşüncelerinin temeli Kendi gelişmemişligini, eksikliğini, başarısızlığını yani kendi kimliği ile öne çıkamamasını, içinde bulunduğu grubun başarısı ve bu grubun bir üyesi olması ile kapatmak istemesidir. Kişiler bireysel eksikliklerini giderme, eziklik hissinden kurtulmak için bir gruba veya bir düşünceye fanatik olarak bağlanmayı bir araç olarak kullanmaktadır. Takıntılı bir coşku, kontrolsüz bir heyecan eşliğinde bir davaya, politikaya, bir konuya ya da bir spora genel sosyal normlar dışında aşırı derecede bağlanmak, diğer bir deyişle psikopatlık derecesinde bencilliktir. Daha çok eğitimsiz, sosyalleşme süreci eksik veya başarısız olan, hızlı kentleşme ve hızlı teknolojik değişimlere ayak uyduramayan, uyum güçlüğü çeken ve sosyal iletişim konusunda sorunları olan bireylerde daha çok görülmektedir. Fanatikler kendisi gibi düşünenlerle bir arada olmalarından kaynaklanan güvenle sapkın davranışlar gösterebilirler. Fanatik, fanatik olduğu takım, din veya siyasi parti adına toplumsal kuralları, nezaketi bir yana bırakarak küfredebilir, dövebilir, başkalarına zarar verebilir ve hatta öldürebilir.

 

Fanatiklik sorunu olan bir bakış açısına sahip olmak günlük hayatımızın şekillenmesinde önemli rol oynadığı için, kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu olayların kendisinde yarattığı sorunları çözmek için harcar. Bunun sonucu olarak hayatımızda farklı eylemler ve deneyimler yaşamak istersek zihinsel, fiziksel ve zaman olarak sorunlar yaşayabiliriz. 
 

Fanatiklik sorunundan kurtulmak için kendimizi iyi tanımalı, sınırlarımızı test etmiş ve ölçmüş olmalıyız. Kendimizi keşfetmenin en güzel ve en önemli yollarından birisi de Meditasyon yapmaktır.

 

Bir insanın kendi kendine verebileceği en güzel hediye MEDİTASYON dur.

 

18 Kasım 2017
 

Yusuf FIRAT

bottom of page