top of page

ESMALAR VE ANLAMLARI

 

Esma-ül Hüsna Nedir?

Kısaca Allah’ın güzel isimleri demektir.

 

"En güzel isimler O'nundur (ALLAH'ındır)" el-Haşr, 24

Allah'a güzel isimleri ile dua etmeninin tavsiye edildiği ayet el-A'râf, 180

 

ALLAH hakkında rastgele isim izafe edilemez, ancak âyet ve hadîslerde zikri geçen, söylenmesine izin verilmiş olan isimler kullanılabilir.

"ALLAH'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer" Buhari Müslim

"Kim bunları (El Esmaül Hüsna'yı) manalarını anlayarak sayar, bunlarla ALLAH'ı zikrederse Cennete girer." Tirmizî İbn-i Hibban Hâkim'in

Hadisleriyle de  Allah'ın 99 güzel ismi olduğunu ve bunlara Esma-ül Hüsna dendiğini öğreniyoruz.

 

Allah'ın isimlerinin her birinin farklı anlamları vardır. Bu isimler Allah'ın kudretinin değişik şekillerde gösterilmesidir. Allah'tan bir dilekte bulunacağımız zaman veya duâ edeceğimiz zaman genellikle Allah'ın isimlerinden bazıları ile dilekte bulunur ve duâ ederiz. Örneğin bol rızık istemek için O'nun Rezzak olduğunu, günahlarımızın affetmesini dilediğimizde O'nun Rahim, Gafur ve Afuv olduğunu vurgularız. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Sözlük anlamları dışında Esma-ül Hüsna'nın her birinin ayrı bir özelliği vardır. Bazı dileklerin ve istenilen şeylerin yerine gelmesi, duaların kabul edilmesi için, ya da bazı sıkıntıların gitmesi, hastalıkların geçmesi ve buna benzer hususlar için Allah'ın bazı isimlerinin belli miktarlarda zikredilmesi gerekir. İşte buna Esma-ül Hüsna'nın Havassı özellikleri  denir.  Esmayı saatinde ve gününde sayısınca okursanız Allah'ın  izni ile başarı kaçınılmazdır. Hadîslerde geçen 99 isim ve anlamları şunlardır:

 

Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır.

Er-Rahman: Dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merhamet eden

Er-Rahim: Ahirette kendine inananlara acıyan. merhamet edendir.

El-Melik: Mülkün ve kainatın tek sahibi

El-Kuddüs: Hiçbir noksanı olmayan ve her türlü takdise layık olan

Es-Selam: Her türlü tehlikeden selamete çıkaran. İnanan kullarına cenneti müjdeleyen

El-Mü'min: Güven veren, emin kılan, Koruyan , iman nuru veren

El-Müheymin: Her şeyi gören, her şeyden haberdar olan demektir.

El-Aziz: İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen

El-Cebbar: Azamet ve kudret sahibi, her şeye gücü yeten, hükümlerine karşı gelinemeyen

El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi benzeri olmayan

El-Halık: Yoktan var eden, yaratan, varlıkların hallerini belirleyen

El-Bari: Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan

El-Musavvir: Varlıkları birbirinden farklı yaratan ve şekil veren

El-Gaffar: Günahları örten ve mağfiret eden, dilediğini günah işlemekten alı koyan

El-Kahhar: Her istediğini yapacak güce sahip, hakim

El-Vehhab: Karşılık gözetmeden nimetler veren, ihsan eden

El-Razzak: Yarattığı her varlığın rızkını veren, ihtiyacını karşılayan

El-Fettah: Her türlü sıkıntıyı gideren

El-Alim: Gizli, açık, gelecek, her şeyi ezel ve ebedi en mükemmel bilen

El-Kabıd: Dilediğinin rızkını azaltan, ruhunu alan

El-Basıt: Dilediğinin rızkını çoğaltan, ruhlarını veren

El-Hafıd: Kafir ve nankörleri alçaltan

El-Rafi: Şeref verip Yükselten

El-Mu'ız: Dilediğini aziz eden

El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren, hakir eden

Es-Semi: Her şeyi işiten duaları kabul eden

El-Basir: Gizli açık her şeyi en iyi gören

El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran, Hikmet sahibi

El-Adl: Adalet sahibi, yerli yerinde yapan

El-Latif: Lütuf ve ihsan sahibi, her şeye vakıf

El-Habir: Gizli açık, her şeyden haberdar

El-Halim: Cezada acele etmeyen, Yumuşak davranan

El-Azim: Büyüklükte benzeri olmayan, en yüce

El-Gafur: Affı ve mağfireti bol

Eş-Şekür: az amele, çok sevap veren

El-Aliyy: Yücelerin yücesi, en yüce

El-Hafiz: Her şeyi koruyucu olan

El-Mukit: Rızıkları yaratan

El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören

El-Kebir: Büyüklükte benzeri olmayan

El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan

El-Kerim: Lütuf ve ihsanı bol, karşılksız veren, çok ikram sahibi

Er-Rakib: Her varlığı, her işi her an gözeten, bütün işleri murakabesi altında bulunduran

El-Mucib: Duaları, istekleri kabul eden

El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden

El-Hakim: Her işi hikmetli, Her şeyi hikmetle yaratan

El-Vedüd: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden, sevgiye layık olan

El-Mecid: Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık olan

El-Bais: Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen

Eş-Şehid: Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan

El-Hak: Varlığı hiç değişmeden duran, Var olan, hakkı ortaya çıkaran

El-Vekil: Kullarının işlerini bitiren, tevekkül edenlerin işlerini en iyi şekilde sonlandıran

El-Kaviyy: Kudreti en üstün ve hiç azalmayan

El-Metin: Kudreti ve kudret membaı çok güçlü

El-Veliyy: Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden

El-Hamid: Her türlü hamd ve senaya layık olan

El-Muhsi: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen

El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan

El-Muid: Yarattıklarını yok edip sonra tekrar diriltecek olan

El-Muhyi: İhya eden, yarattıklarına can veren

El-Mumit: Her canlıya ölümü tattıran

El-Hayy: Ezeli ve ebedi bir hayatla diri olan

El Kayyum: Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan

El-Vacid: Kendisinden hiç bir şey gizli kalmayan, hiç bir şeye muhtaç olmayan

El-Macid: Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı  bol olan

El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri olmayan, tek olan

Es-Samed: Hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci

El-Kadir: Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan

El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi

El-Mukaddim: Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan,

El-Muahhir: Dilediğini alçaltan, sona ve geriye bırakan

El-Evvel: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan

El-Ahir: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan

Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen

El-Batın: Aklın tasavvurundan gizli olan

El-Vali: Bütün kainatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan

El-Müteali: Son derece yüce olan,

El-Berr: İyilik ve ihsanı bol olan

Et-Tevvab: Tövbeleri kabul edip, günahları bağışlayan

El-Müntekim: Asilerin ve zalimlerin cezasını veren

El-Afüvv: affı çok olan, günahları mağfiret eden

Er-Rauf: Çok merhametli, pek şefkatli

Malik-ül Mülk: Her türlü mülkün ve varlığın sahibi

Zül-Celali vel İkram: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi

El-Muksit: Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan

El-Cami: İki zıttı bir arada tutan, kıyamette her mahlukatı bir araya toplayan

El-Ganiyy: İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şeyin kendine muhtaç olduğu,

El-Mugni: Müstağni kılan, ihtiyaç gideren, zengin eden

El-Mani: Dilemediği kişiye mani olan, engelleyen

Ed-Darr: Elem, zarar verenleri yaratan

En-Nafi: Fayda veren şeyleri yaratan

En-Nur: Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren

El-Hadi: Hidayet eden

El-Bedi: Örneksiz harikalar yaratan

El-Baki: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan

El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan

Er-Reşid: İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren

Es-Sabur: Ceza vermede acele etmeyen

 

Derleme

bottom of page